Analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa

 

Izdelujemo analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za posege v prostor, ki se nahajajo na vodovarstvenih območjih in ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda. Analize tveganja se izdelujejo na podlagi Zakona o vodah /ZV-1/ (UL RS, št. 67/02 in kasnejše spremembe) in v skladu z določili Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (UL RS, št. 64/04 in kasnejše spremembe).

Obveznost izdelave analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za posamezne posege je določena v posameznih uredbah o vodovarstvenih območjih, ki določajo vrste posegov, za katere je analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode obvezna. Glede na določila Zakona o vodah je potrebno pri posameznem posegu na območjih, ki jih uredbe ne zajemajo, vodovarstvena območja (pasovi) pa so določena, uporabljati tudi predpise lokalnih skupnosti, ki urejajo vodovarstveni režim na teh območjih.

Z izdelavo analiz tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode in pridobivanjem vodnih soglasij za posege na vodovarstvenih območjih imamo dolgoletne izkušnje. Izdelali smo številne analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za različne vrste posegov (naše reference si lahko ogledate tukaj), za katere so bila nato izdana vodna soglasja. Investitorji in projektanti se pri pridobivanju vodnih soglasij in/ali vodnih dovoljenj pogosto srečujejo s številnimi vprašanji in dilemami, še posebej v povezavi z drugimi upravnimi postopki, zato so naše dolgoletne izkušnje na tem področju in poznavanje upravnih postopkov na področju upravljanja z vodami in na področju varstva okolja lahko zelo dragocene.

Zadnja sprememba: 23.10.2015