Okoljevarstvena dovoljenja za druge naprave po
82. členu ZVO-1

 

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) v 82. členu določa, da mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje druge naprave ali večjo spremembo v njenem obratovanju, če se v njej izvaja dejavnost, ki povzroča emisije v zrak, vode ali tla, za katere so predpisane mejne vrednosti skladno z določbami 17. člena tega zakona, ali izvaja dejavnost, za katero je predpisana obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z določbami 19. člena tega zakona, ali če predeluje ali odstranjuje odpadke po predpisih o ravnanju z odpadki, skladno z določbami 20. člena tega zakona.

Pripravljamo vloge in dokumentacijo, potrebne za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj za druge naprave po 82. členu Zakona o varstvu okolja in sicer:

 • Vloga in dokumentacija za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje vira hrupa:
  • - izdelava modela hrupa
  • - priprava vloge
 • Vloga in dokumentacija za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo/odstranjevanje odpadkov:
  • - izdelava Načrta ravnanja z odpadki
  • - izdelava Strokovnega mnenja o vplivih obratovanja naprave na okolje
  • - priprava vloge
 • Vloga in dokumentacija za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za emisijo snovi v zrak:
  • - izdelava Predloga programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi (podizvajalci, ki so pooblaščeni za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa s strani MOP/ARSO)
  • - izdelava Predloga programa ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije iz naprave
  • - priprava vloge
 • Vloga in dokumentacija za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za emisijo snovi v vode:
  • - priprava vloge
  • - Strokovno mnenje (v primeru, da se odpadne vode odvajajo v tla oz. ponikajo)

Zadnja sprememba: 07.05.2008