Okoljska poročila

 

Izdelujemo okoljska poročila za postopke celovite presoje vplivov na okolje. Poročila so izdelana v skladu z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (UL RS, št. 73/05).

Obveznost celovite presoje vplivov na okolje je določena z Zakonom o varstvu okolja /ZVO-1/ (UL RS, št. 41/04 in kasnejše spremembe), v povezavi z Zakonom o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (UL RS, št. 33/07 in kasnejše spremembe) in Zakonom o ohranjanju narave /ZON/ (UL RS, št. 56/99 in kasnejše spremembe), ki uvaja postopek presoje sprejemljivosti vplivov planov na zavarovana območja, posebna varstvena območja in potencialna posebna ohranitvena območja.

Postopek celovite presoje vplivov na okolje je predviden za sledeče prostorske akte:

  • državni prostorski akti*: državni prostorski načrt,
  • občinski prostorski akti: občinski prostorski načrt, občinski podrobni prostorski načrt, občinski strateški prostorski načrt,
  • medobčinski prostorski akt: regionalni prostorski načrt.

*Za državni strateški prostorski plan ni predviden postopek celovite presoje vplivov na okolje, temveč poročilo o vplivih državnega strateškega prostorskega načrta.

Skladno z določili Zakona o varstvu okolja in Zakona o prostorskem načrtovanju Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje odloči o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje, za katero je potrebno pripraviti okoljsko poročilo.

Z izdelavo okoljskih poročil se ukvarjamo od leta 2004, ko je bila za to vzpostavljena zakonska zahteva. Izdelali smo številna okoljska poročila, na podlagi katerih so bili s strani Ministrstva za okolje in prostor potrjeni različni prostorski akti (naše reference si lahko ogledate tukaj).

V procesu izdelave okoljskega poročila tesno sodelujemo s pripravljavcem prostorskega akta, nosilci urejanja prostora in javnostjo v okviru javne razgrnitve in ustne obravnave. Delo prostorskih načrtovalcev spremljamo od priprave osnutka do sprejetja prostorskega akta. Po pooblastilu pripravljavca prostorskega akta se aktivno vključujemo v postopek in komuniciramo z nosilci urejanja prostora v postopku pridobivanja smernic in mnenj k prostorskemu aktu ter z Ministrstvom za okolje in prostor, ki vodi postopek celovite presoje vplivov na okolje in poda končno mnenje o ustreznosti prostorskega akta.

Zadnja sprememba: 6.11.2015