Strokovne ocene vplivov na okolje za predhodne postopke

 

Strokovna ocena možnih pomembnih vplivov posega na okolje se izdela za potrebe predhodnega postopka, s katerim se ugotavlja, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Vrste posegov v okolje, za katere se izvede predhodni postopek, so določene v 3. členu Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (UL RS, št. 51/14, s spremembami), v povezavi s Prilogo 1 te uredbe. Uredba določa, da lahko nosilec posega k zahtevi za začetek predhodnega postopka priloži tudi pisno mnenje, da nameravani poseg v okolje ne pomeni posega z možnimi pomembnimi vplivi na okolje, utemeljeno z uporabo meril iz Priloge 2 te uredbe.

Izdelamo vam celotno vlogo - zahtevo za začetek predhodnega postopka in strokovno oceno možnih pomembnih vplivov na okolje, na vašo željo pa vas, z vašim pooblastilom, v tem upravnem postopku tudi zastopamo.

Zadnja sprememba: 21.10.2015